D.Base 사진관 OPEN 📷


☑️운영기간 ㅣ 6월4일 (화) ~ 6월14일 (금) / 토, 일, 월, 공휴일 미운영                

☑️운영시간 ㅣ 15:00 ~ 17:30                                                                          

☑️신청대상 ㅣ 도봉구 거주 청소년 (청소년 동반 시 성인도 이용 가능)